مشارکت دانشگاه علوم و معارف قران کریم در برگزاری کنفرانس

تاریخ ثبت: 1403/01/11

 

به نام خدا 

 

با سپاسگذاری به درگاه خداند متعال دبیرخانه کنفرانس اعلام دارد که این کنفرانس با مشارکت دانشگاه علوم ومعارف  قران کریم برگزار می گردد.

ضمن تشکر از حمایت و مشارکت آن مرکز علمی معتبر امیدواریم با این اتفاق مبارک این کنفرانس بتواند در توسعه اهدافش موفق گردد.

با تشکر دبیرخانه کنفرانس