محور های کلیدی :

پژوهش های علوم انسانی و اسلامی با رویکرد تولید، دانش‌بنیان، اِشتغال‌آفرین

پژوهش های علوم انسانی و اسلامی با رویکرد گام دوم انقلاب

محور های علمی :

  زبان و ادبیات

  زبانشناسی

  علوم تاریخی

  مطالعات اجتماعی

  اقتصاد و مدیریت

  غرب شناسی و علم پژوهی

  اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی

  مطالعات قرآنی

  حکمت معاصر

  اخلاق و تربیت

  نظریه پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل

  فرهنگ معاصر

·         مطالعات فرهنگی و ارتباط

 

 محور های میان رشته ای

·         فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی

·         مدیریت تحول علوم انسانی

·         الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

·         محورهای رشته‌ای

·         اقتصاد اسلامی

·         تعلیم و تربیت اسلامی

·         جامعه‌شناسی اسلامی

·         ارتباطات و رسانه اسلامی

·         روانشناسی اسلامی

·         علوم سیاسی اسلامی

·         فقه و حقوق اسلامی

·         مدیریت اسلامی

·         هنر و معماری اسلامی